0800 133 000 logart@logart.sk

Obchodné podmienky

pre predaj tovaru a služieb spoločnosti LOGART s.r.o., Bratislava

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Pokiaľ neboli dohodnuté podmienky iné, upravujú tieto všeobecné dodacie podmienky vydané v súlade s ustanovením obchodného zákonníka (ďalej len PODMIENKY) zmluvné vzťahy vznikajúce medzi spoločnosťou LOGART s.r.o., Galvaniho 16, 821 04 Bratislava, IČO: 35 917 601  ako predávajúcim a kupujúcim uvedeným a podpísaným na tlačive predávajúceho „kúpna zmluva“ (ďalej len zmluva), pričom tieto PODMIENKY neplatia pre PARTNEROV, s ktorými je spísaná platná celoročná rámcová zmluva.

1.2 PODMIENKY sú nedeliteľnou súčasťou zmluvy a vystavením a podpísaním zmluvy kupujúci potvrdzuje bez výhrad svoj súhlas s týmito podmienkami.

2. PREDMET PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je dodávka reklamných predmetov bez potlače, alebo s potlačou (ďalej len „tovar“), záväzne objednaných kupujúcim v kúpnej zmluve vrátanie všetkých jej príloh.

3. KÚPNA CENA TOVARU A SLUŽIEB (POTLAČE)

3.1 Cena uvedená pri každom tovare a v cenníku potlače v platných katalógoch (ďalej len katalóg) nezahŕňa DPH a pokiaľ nie je písomne dohodnutá iná cena, alebo pokiaľ nie je v priebehu roka upravená zvlášť vydaným cenníkom, predstavuje platnú kúpnu cenu tovaru a potlače pre spísanie kúpnej zmluvy v daný deň. V prípade vydania cenníka ku katalógu sa potom kúpna cena tovaru a potlače riadi cenami a event. podmienkami zavedenými v cenníku platnom ku dňu spísania zmluvy.

3.2 Cena tovaru nezahŕňa náklady na dopravu tovaru ku kupujúcemu.

3.3 Cena tovaru nezahŕňa nutné náklady na balenie tovaru, ktoré budú vo výške 1 % z ceny tovaru (minimálne však 2,- €) účtované na faktúre zvlášť.

3.4 Cena tovaru napájaného batériami nezahŕňa cenu batérií (pokiaľ v katalógu nie je uvedené inak) a je nutné ich objednať zvlášť.

3.5 K cene potlače sa pripočítavajú prirážky uvedené v platnom cenníku potlače pre dané úkony a technológie.

3.6 K cene tovaru sa pripočítava prirážka 20% pokiaľ nie je splnený min. finančný limit zákazky podľa čl. 9.1.

3.7 Predávajúci poskytuje, v rámci jednotlivých objednávok – kúpnych zmlúv, vopred dohodnuté zľavy s Partnermi.

4. DODACIA LEHOTA

4.1 Dodacia lehota je uvedená na e-shope v dvoch úrovniach. Prvá úroveň je dodanie tovaru z lokálnxch sladov a k tomu príslušná informácia dostupnosti. Druhá úroveň zo skladov alebo výroby konkrétneho tovaru, teda zo skladov výrobcu. Pri tejto informácii je dodacia lehota zodpovedajúca preprave dlhšia alebo uvedená nie je a je potrebné sa na ňu informovať na našom obchodnom oddelení.

4.2 Pri zákazke s tlačou začína dodacia lehota plynúť dňom prevzatia úplných podkladov pre tlač.

4.3 Pri požiadavke na odsúhlasenie predlohy pre tlač začína dodacia lehota plynúť dňom odsúhlasenia predlohy. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu predlohu na schválenie najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa spísania zmluvy a obdržania kompletných podkladov pre tlač.

4.4 Pri dohodnutej zálohovej platbe začína dodacia lehota plynúť dňom pripísania úhrady zálohovej čiastky v dohodnutej výške na účet predávajúceho.

4.5 Kupujúci môže s predávajúcim dohodnúť expresnú dodaciu lehotu. V tomto prípade potom kupujúci uhradí expresnú prirážku vo výške podľa čl. 3.5 OBCHODNÝCH PODMIENOK.

5. DODACIE PODMIENKY

5.1 Kupujúci po dohode vyznačí zreteľne v zmluve niektorú z variant spôsobu dodania tovaru:

 1. osobné prevzatie v Bratislave
 2. autodoprava s dobierkou (DPD,…)
 3. autodoprava bez dobierky (DPD,…)
 4. pošta s dobierkou (len po odsúhlasení predávajúcim)
 5. pošta bez dobierky (len po odsúhlasení predávajúcim)
 6. rozvoz ku kupujúcemu (LogART – za zmluvný poplatok)

5.2 Miestom a časom plnenia predmetu zmluvy je u variant:

a) 1 sídlo vzorkovne (pobočky)

b) 2 až 5 miesto a čas odovzdania tovaru prvému nezávislému autodopravcovi, alebo pošte v sídle predávajúceho

c) 6 miesto odovzdania tovaru kupujúcemu, alebo ním splnomocnenej tretej osobe

5.3 Pokiaľ nie je zjednané ináč, platí kupujúci náklady na dopravu podľa variant osdt.5.1. takto:

a) 2 až 5 priamo autodopravcovi

b) 6 predávajúcemu formou zvláštnej položky vo faktúre

5.4 Predávajúci je oprávnený plniť predmet zmluvy aj čiastočne a kupujúci je povinný čiastočné plnenie predmetu zmluvy prevziať.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar a služby vrátane prípadného dopravného, nákladov na balenie, ako aj event. prirážok a DPH.

6.2 Po vzájomnej dohode sa v kúpnej zmluve vyznačí jedna z týchto variant spôsobu úhrad:

 • a.) faktúra po dodaní tovaru
 • b.) v hotovosti pri odovzdaní tovaru
 • c.) 100 % záloha vrátane DPH predom
 • d.) dobierka (autodoprava, pošta)
 • e.) x % záloha + na faktúru
 • f.) x % záloha + v hotovosti pri prevzatí

6.3 Pokiaľ kúpna cena objednaného tovaru bez DPH neprekročí čiastku 330,- €, je možné zvoliť len varianty B, C alebo D.

6.4 Pri variante D potom kúpna zmluva v počítačovom prevedení a výpočtom všetkých cien a DPH slúži súčasne ako proforma faktúra a kupujúci je povinný zálohu uhradiť v dohodnutom termíne splatnosti.

6.5 Ak nebude záloha kupujúcim v dohodnutom termíne uhradená, môže predávajúci jednostranne zrušiť zľavu za platbu predom.

6.6 Pri variante A vzniká predávajúcemu právo na fakturáciu dňom prevzatia tovaru kupujúcemu, alebo prvému verejnému dopravcovi.

6.7 Splatnosť faktúry je do 14 dní odo dňa jej vystavenia, pričom faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania faktúrovanej čiastky na účet predávajúceho.

6.8 Predávajúci je oprávnený faktúrovať aj čiastočné plnenie predmetu zmluvy a kupujúci je povinný takúto faktúru v dobe splatnosti uhradiť.

6.9 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo na tovar až dňom zaplatenia kúpnej ceny v prospech predávajúceho v plnej výške.

6.10 Zadržanie platby, alebo krátenie platby z dôvodov protipohľadávky nie je prípustné, pokiaľ nebolo písomne dohodnuté inak.

7. ZMLUVNÉ POKUTY

7.1 Pri variante A podľa čl. 6.2 sa zjednáva zmluvná pokuta vo výške 0,3% z dlžnej čiastky za každý deň meškania s úhradou faktúry a ak presiahne doba meškania 30 dní, zjednáva sa ďalšia zmluvná pokuta vo výške 10% z dlžnej čiastky za každých ďalších započatých 30 dní.

8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

8.1 Predávajúci môže od zmluvy odstúpiť, ak kupujúci mešká s úhradou zálohy o viac ako 10 dní po dohodnutom termíne, ďalej v prípade hrubého porušenia zmluvy, alebo v prípadoch stanovených obchodným zákonníkom.

8.2 Prehlásenie o odstúpení musí byť písomné a musí v ňom byť uvedený dôvod odstúpenia. Doručením prehlásenia sa zmluva ruší.

8.3 V prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy (s výnimkou prípadu podľa čl. 8.5) sa tento zaväzuje uhradiť v prospech predávajúceho odstupné vo výške 15% z dohodnutej kúpnej ceny dodávky, a to najneskôr do 10 dní po zrušení zmluvy.

8.4 V prípade odstúpenia predávajúceho od zmluvy z dôvodu hrubého porušenia zmluvy kupujúcim sa tento zaväzuje vrátiť predávajúcemu všetok odobratý a pritom neuhradený tovar a ďalej uhradiť v prospech predávajúceho storno poplatok vo výške 40% kúpnej ceny neuhradeného tovaru.

8.5 Predávajúci nezodpovedá za oneskorenie, alebo nemožnosť dodávky tovaru v dôsledku vyššej moci, alebo v prípade, kedy objednaný tovar nie je v lehote požadovanej kupujúcim na trhu dostupný. Predávajúci v takomto prípade bude kupujúceho informovať formou oznámenia v dodacom liste, alebo faktúre čiastočného plnenia dodávky o náhradnom predĺženom termíne plnenia, alebo o nemožnosti dodávky daného tovaru vôbec, pričom kupujúcemu týmto nevzniká voči predávajúcemu žiadne právo na náhradu event. škody. Súhlas s týmto náhradným termínom plnenia potvrdí kupujúci predávajúcemu písomne (aj faxom) a to v lehote vyznačenej na oznámení predávajúceho. Pokiaľ tak neurobí, považuje sa to za odstúpenie kupujúceho od zmluvy a predávajúci automaticky už bez ďalšej výzvy stornuje tieto nevydané položky tovaru zo zákazky.

9. INÉ USTANOVENIA

9.1 Minimálna hodnota objednaného tovaru a potlače pre prijatie zákazky je 65,- €.

9.2 Ak dohodne kupujúci v zmluve potlač tovaru, je povinný dodať podklady pre tlač v mierke min. 3:1 v kontrastom čiernobielom prevedení a zreteľne v prílohe ku zmluve popísať umiestenie a farbu potlače. Ak nesplní tieto povinnosti, zbavuje predávajúceho zodpovednosti za kvalitu potlače a kupujúci nemá právo žiadať bezúplatnú opravu ani odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu.

9.3 Okamžikom prevzatia tovaru kupujúcim, alebo jeho odovzdaním prvému verejnému dopravcovi prechádza riziko straty, zničenia, alebo poškodenia tovaru z predávajúceho na kupujúceho.

9.4 Pre uplatnenie zodpovednosti za chyby sú pre zmluvné strany záväzné ustanovenia § 422 a obchodného zákonníka.

9.5 Zjavné chyby musia byť kupujúcim písomne oznámené v súlade s náležitosťami podľa reklamačného poriadku predávajúceho a to najneskôr do 7 dní po doručení tovaru a skryté chyby najneskôr do 6 mesiacov. Reklamácia pritom nemá odkladný účinok na splatnosť faktúry, ktorou je reklamovaný tovar faktúrovaný.

9.6 Predávajúci je povinný uznané chyby odstrániť opravou, náhradným plnením, dobropisom, alebo iným dohodnutým spôsobom najneskôr do 2 mesiacov po obdržaní reklamácie. Ďalšie nároky, hlavne nároky na náhradu nepriamych a následných škôd, sú zo zodpovednosti za chyby vylúčené.

9.7 Množstvové rozdiely zistené kupujúcim mimo priestory predávajúceho musia byť pre uznanie doložené svedectvom tretej nezávislej osoby.

9.8 Nezaplatenie ceny za dodaný tovar v lehote 30 dní po uplynutí splatnosti sa považuje za hrubé porušenie zmluvy.

9.9 Predávajúci ručí za dodaný tovar k potlači do výšky dohodnutej ceny potlače. Ak kupujúci žiada ručenie do výšky celkovej ceny dodaného tovaru, musí si pri spísaniu kúpnej zmluvy dohodnúť poistenie. (Cena poistenia je 5% danej hodnoty tovaru.)

9.10 Kupujúci, ktorý požiada o vygenerovanie prístupových kódov na internetový obchod LogART s.r.o., dáva automaticky súhlas k zasielaniu aktuálnych obchodných ponúk na ním zadanú elektronickú adresu. V prípade, že o tieto obchodné ponuky nemá záujem, môže po prijatí ponuky označiť možnosť „Zrušenie zasielania“, čím sa elektronická adresa vymaže zo zoznamu adresátov pre zasielanie obchodných ponúk.

9.11 Kupujúci schválením kúpnej zmluvy vystavenej na základe objednávky tovaru a služieb dáva Predávajúcemu zároveň súhlas s vyhotovením faktúry elektronicky v zmysle ust. § 75 ods. 6 Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 V prípadoch neupravených týmito PODMIENKAMI sa tento zmluvný vzťah bude riadiť obchodným zákonníkom a v prípade sporu bude rozhodovať miestne príslušný súd, v obvode ktorého sa nachádza sídlo predávajúceho.

10.2 Upozornenie: výrobky uvedené v katalógoch sú určené výhradne na reklamné a propagačné účely.

10.3 Upozornenie: farby tovaru v katalógoch sa môžu výrazne líšiť od skutočnosti pôsobením umelého osvetlenia pri fotografovaní.