0800 133 000 logart@logart.sk

Reklamačný poriadok a Ochrana súkromia

Prípadné reklamácie vybavujeme podľa platného znenia

OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA

(č. 513/1991 Z.z.)

a

OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA
(č. 40/1964 Z.z.)

Článok 1 – Zodpovednosť predávajúceho

Spoločnosť LOGART s.r.o. (ďalej len „predávajúci“) zodpovedá kupujúcemu, že dodaný tovar a služby zodpovedajú množstvám, akosti a prevedeným podmienkam podľa kúpnej zmluvy, prípadne podľa potvrdenia objednávky (ďalej len „zmluva“).

Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamžiku predania kupujúcemu alebo v okamžiku predania nezávislému prepravcovi k doprave ku kupujúcemu a za vadu, ktorá sa stane zjavnou v dobe do 6-tich mesiacov po predaní. Počas tejto doby predávajúci prijíma záruku za akosť tovaru, t.j. že dodaný tovar bude po dobu min. 6 mesiacov od okamžiku predania spôsobilý pre použitie k zmluvnému, príp. inak obvyklému účelu, alebo, že si zachová zmluvné či inak obvyklé vlastnosti.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí veci vz áručnej dobe (záruka). Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej bežným užívaním, opotrebovaním, alebo nesprávnym používaním.

Článok 2 – Zodpovednosť kupujúceho

2.1 Kupujúci je povinný reklamovať zjavné vady do 5-tich pracovných dní po prevzatí tovaru.

2.2 Kupujúci môže uplatňovať nárok zo zodpovednosti za vady len vtedy, ak vytkol vady bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť vec prezrieť.

2.3 Kupujúci môže vadu vytknúť najneskôr do šiestich mesiacov, pokiaľ zákon neustanovuje inak. Ak v tejto lehote nevytkne vadu, právo zanikne.

Článok 3 – Nároky z vád tovaru

3.1 Pokiaľ je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom, môže kupujúci:

– požadovať odstránenie chýb dodaním opraveného alebo nového tovaru za tovar vadný,

– opravu vadnej tlače,

– požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru alebo potlače,

– odstúpiť od zmluvy v predmete vadného plnenia,

– požadovať dodanie chýbajúceho tovaru.

Voľba medzi vyššie uvedenými nárokmi náleží kupujúcemu iba v prípade, že ich oznámi predávajúcemu včas vo vyššie uvedenej lehote spoločne s kópiou dodacieho listu alebo faktúry a s vadným tovarom v celom reklamovanom množstve. Uplatnený nárok nie je možné bez súhlasu predávajúceho meniť.

3.2 Pokiaľ je dodaním tovaru s vadami zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže kupujúci:

– požadovať odstránenie vád tovaru,

– požadovať dodanie chýbajúceho tovaru,

– požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru alebo potlače.

Spôsob odstránenia vady závisí na rozhodnutí predávajúceho.

3.3 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, pokiaľ vady včas neoznámi predávajúcemu vyššie popísaným spôsobom. Účinky odstúpenia od zmluvy nevzniknú alebo zaniknú, pokiaľ kupujúci nemôže vrátiť tovar vstave, vakom ho obdržal.

Článok 4 – Miesto uplatnenia reklamácie

4.1 Kupujúci uplatňuje reklamáciu vád tovaru u predávajúceho v jeho sídle: Galvaniho 16, 821 04 Bratislava.

4.2 Reklamáciu vád tovaru uplatňuje kupujúci

– spísaním reklamácie s uvedením dátumu a miesta nákupu, ceny, presným popisom vady s požadovaním riešenia, na ktorej kópii predávajúci potvrdí prevzatie reklamovaného výrobku s uvedením dátumu, kedy reklamáciu prevzal

alebo

– vo vlastnom písomnom oznámení, ktoré bude obsahovať potrebné údaje reklamačného listu:

názov (meno) kupujúceho,

miesto podnikania (príp. bydlisko u fyzických podnikateľov),

názov reklamovaného tovaru, jeho katalógové číslo, číslo faktúry alebo dodacieho listu u predávajúceho, dodané množstvo, cenu za jednotku, cenu celkom, dátum prevzatia tovar,

popis vady tovaru,

dátum a podpis kupujúceho (podnikateľa alebo ním poverenej osoby),

dátum a podpis obchodného referenta predávajúceho alebo jeho vedúceho, potvrdzujúceho prevzatie reklamácie kupujúceho k vybaveniu.

Vprípade, že kupujúci uplatňuje iný reklamačný nárok než na poskytnutie zľavy z ceny predávaného tovaru a služieb, odovzdá súčasne s reklamačným listom predávajúcemu aj predmetný vadný tovar v plnom reklamovanom množstve. Reklamácia nevráteného tovaru nemôže byť uznaná.

Článok 5 – Lehoty na uplatnenie reklamácie

5.1 Vady tovaru, ktoré sú kupujúcim zistené pri prevzatí tovaru, uplatňuje kupujúci u predávajúceho v čase:

pri osobnom odbere ihneď (alebo do 5-tich pracovných dní od prevzatia tovaru),

pri dodaní tovaru nezávislým dopravcom do 5-tich pracovných dní po prevzatí tovaru,

pričom pre splnenie stanoveného termínu je pri uplatnení reklamácie zaslanej poštou rozhodný dátum poštového razítka na zásielke.

Článok 6 – Lehoty pre vybavenie reklamácie

6.1 Pre vybavenie reklamácie je stanovená lehota 60 dní odo dňa jej uplatnenia u predávajúceho (doručenia k predávajúcemu). Táto lehota sa predlžuje u vád odstrániteľných o dobu, po ktorú bude vada odstránená opravou u tretej strany, prípadne u dodávateľa, či výrobcu tovaru.

Článok 7 – Záverečné ustanovenia

7.1 Skutočnosti neupravené týmto reklamačným poriadkom budú medzi zmluvnými stranami – predávajúcim a kupujúcim – riešené podľa ustanovení príslušných ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 1.júna 2014.

V Bratislave, 1.júna 2014.

Právne informácie a ochrana súkromia

Podmienky používania internetovej stránky www.logart.sk a www.darcekjeradost.sk:

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.logart.sk a www.darcekjeradost.sk (ďalej len „internetová stránka“) je spoločnosť LOGART s.r.o. (ďalej len „Prevádzkovateľ“).
Internetová stránka, ako aj jej jednotlivé časti sú chránené zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len „autorský zákon“). Výlučným vlastníkom majetkových autorských práv k internetovej stránke je Prevádzkovateľ, ktorý je zároveň je oprávnený vykonávať majetkové práva k tejto internetovej stránke.
Podmienky používania internetovej stránky určuje, vydáva a mení výhradne Prevádzkovateľ. Používaním tejto internetovej stránky dáva návštevníkovi (ďalej len „Používateľ“) súhlas s týmito podmienkami.
Prevádzkovateľ dáva právo využívať internetovú stránku výhradne pre osobnú potrebu Používateľa. Akékoľvek iné použitie stránky (ako celku, tak ich jednotlivých častí) podlieha predchádzajúcemu schváleniu Prevádzkovateľa v súlade s Autorským zákonom. Prístup na internetovú stránku a jej používanie je bezplatný.
Používateľ používaním internetovej stránky dáva automaticky súhlas k zasielaniu aktuálnych obchodných ponúk a informácií týkajúcich sa predmetu činnosti, ktorým sa zaoberá Prevádzkovateľ. V prípade, že o tieto obchodné ponuky a informácie nemá záujem, môže po prijatí ponuky označiť možnosť „Zrušenie zasielania“, čím sa vymaže zo zoznamu adresátov pre zasielanie obchodných ponúk.
Akýkoľvek neoprávnený zásah do internetovej stránky alebo jej časti, akékoľvek neoprávnené používanie internetovej stránky alebo jej časti, akékoľvek kopírovania alebo napodobňovanie internetovej stránky alebo jej časti je v rozpore s autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a preto sa zakazuje.
Údaje uvedené na internetovej stránke majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť údajov, ktoré na internetovú stránku preberá od tretích osôb alebo z iných ako vlastných zdrojov.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním internetovej stránky. Prevádzkovateľ tiež nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním internetových stránok tretích osôb, na ktoré odkazuje táto internetová stránka.
S výnimkou týchto podmienok nemá zverejnenie akýchkoľvek údajov alebo informácií na internetovej stránke povahu žiadneho právneho úkonu smerujúceho ku vzniku právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Používateľom, pokiaľ nie je v jednotlivých prípadoch uvedené inak. Právne vzťahy, ktoré vznikli medzi Prevádzkovateľom a Používateľom týchto stránok sa riadia podľa znenia týchto podmienok platného ku dňu vzniku týchto vzťahov.
Podmienky používania internetovej stránky www.logart.sk a www.darcekjeradost.sk sú platné a účinné dňom ich zverejnenia. Podmienky boli aktualizované 01.11.2010.

Ochrana súkromia

Prevádzkovateľ internetovej stránky www.logart.sk a www.darcekjeradost.sk(ďalej len „Prevádzkovateľ“) rešpektuje súkromie každého návštevníka (ďalej len „Používateľ“) internetovej stránky. Použité sú preto technológie, ktoré umožňujú čo najefektívnejšiu a pritom bezpečnú prácu so stránkou.
Používanie kontaktných a iných formulárov môže byť zo strany Prevádzkovateľa podmienené poskytnutím niektorých osobných údajov Používateľa v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií prostredníctvom stránok www.logart.sk a www.darcekjeradost.sk (ďalej len „internetová stránka“) Používateľ súhlasí s ich využívaním pre vnútorné potreby Prevádzkovateľa. Zadané súkromné údaje sú bezpečne uložené bez možnosti neoprávneného prístupu k nim a preto je zaručená ich diskrétnosť. Informácie nie sú poskytované tretej strane v žiadnej forme.
Internetová stránka využíva „cookies“. „Cookie“ je malý textový súbor, používaný na zhromažďovanie neosobných informácií , ako napr. typy použitých internetových prehliadačov, použité internetové vyhľadávače alebo webové stránky, z ktorých je Používateľ napojení na internetovú stránku, pričom tieto informácie sú využívané pre súhrnné štatistiky. Cookies a iné technológie môžu slúžiť na uchovanie informácií, ktoré Používateľ predtým zadal. Väčšina prehliadačov umožňuje riadiť spracovanie cookies vrátane toho, či budú prijaté a ako sa majú odstrániť. Internetová stránka nesleduje použitie internetovej stránky jednotlivcami a ani detaily o jednotlivých návštevách. Všetky použité technológie sú použité v rámci snahy o zlepšenie kvality internetovej stránky a stále je braný zreteľ na súkromie každého Používateľa.
Väčšina prehliadačov umožňuje riadiť spracovanie cookies vrátane toho, či budú prijaté a ako sa majú odstrániť a zároveň nastaviť tak, aby Používateľa pri prijatí cookies upozornili, prípadne môže Používateľ používanie cookies v prehliadači úplne zakázať.
Používateľ si môže vybrať, či osobné informácie spoločnosti LOGART s.r.o. poskytne, alebo nie. Ak sa rozhodne neposkytnúť požadované osobné informácie, stále bude mať možnosť navštíviť internetovú stránku spoločnosti LOGART s.r.o., k niektorým možnostiam, ponukám a službám, ktoré vyžadujú vzájomnú komunikáciu, však nemusí mať prístup.

Používaním internetovej stránky Používateľ súhlasí s podmienkami pravidiel pre ochranu súkromia Prevádzkovateľa a so spracovaním osobných údajov spoločnosťou LOGART s.r.o. na uvedené účely. V prípade zmien pravidiel pre ochranu súkromia sa bude Prevádzkovateľ snažiť informovať tak, že zmeny zverejní na internetovej stránke dostatočne včas.